پذیرایی

پذیرایی از مهمانیها و مجالس برای ۴ ساعت کار ۱۵۰،۰۰۰ تومان

وبرای هریک ساعت اضافه  ۳۵۰۰۰ تومان

bigtheme